เหรียญราชการชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2518 ของนายหมวดโท อาคม พรหมสาขา ณ สกลนคร
คำถาม

เล่มที่เท่าใด หน้าที่เท่าใด


จาก คุณ นายสุนีย์ มีนาม วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
คำตอบ

กรณีที่ต้องการค้นหารายชื่อผู้ได้รับเหรียญราชการชายแดนเป็นรายบุคคลในเบื้องต้นท่านสามารถค้นหาได้ที่ http://103.28.101.10/hrsearch/ หรือสอบถามที่ กอ.รมน. โทร. 02 241 3672

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถค้นหารายชื่อกรณีดังกล่าวเป็นรายบุคคลได้ค่ะจาก คุณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕