สร้างลิงค์...

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ศูนย์รวมพระเครื่องท่านเจ้าคุณนรฯร้านหนังสือดอกหญ้า

ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสองสภาพดีราคาถูก

ร้านหนังสือเส้งโห

Fern Book Shopบ้านแห่งรัก ที่นี่มีรักสำหรับทุกคน

โรงหล่อพระบุญเรือน หงษ์มณี

นักการเมืองไทย

โครงสร้างต้นแบบ การปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ ค่านิยม
 
 

ความเป็นมา
โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2504 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี อยู่ภายใต้การควบคุมและการบริหารงานของกองโรงพิมพ์ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับโอนกองโรงพิมพ์และโรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2517 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2517 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2547 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีนโยบายให้โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีการบริหารงานในลักษณะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) ภายใต้ชื่อ "สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา" เรียกโดยย่อว่า "สคร." และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Cabinet Publishing and Gazzette Office" เรียกชื่อย่อว่า "CPGO" ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะผลิตและให้บริการอื่นๆ ด้านงานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสร้างความประทับใจและพึงพอใจแก่ลูกค้า
<<ย้อนกลับหน้าข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน
 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547
Copyright © 2004 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ประกาศสอบราคาขายเศษกระดาษ ปี 2561...
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา (ประเภท ก,ข,ค,ง) ประจำปี 2562...
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้...
ประกาศสอบราคาขายเศษกระดาษ ปี 2560...
ประกาศ เปิดรับสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา (ประเภท ก,ข และ ง) และราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) ฉบับทะเบียนการค้า (ประเภท ค) ประจำปี 2561 ...
ประกาศสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เรื่อง สอบราคาขายเศษกระดาษชนิดต่าง ๆ และเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว...
ประกาศขายทอดตลาด ปี 59...
เชิญซื้อหนังสือการปกครองท้องถิ่น แต่งโดย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์...
ซีดีรอมราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 , พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2552 รวมข้อมูลทั้งปีปีละ 1 แผ่น ...