คดีล้มละลาย
คำถาม

อยากทราบว่า นายสุจิน ดีธนารักษ์ เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่เมือไร / และวันที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อไร / และจะพันกำหนดที่เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อไร / ระหว่างนี้ต้องทำอย่างไร เพราะปัจจุบันไม่มีรายได้อะไร


จาก คุณ สุจิน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
คำตอบ

ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

ให้พิทักษ์ทรัพย์ของท่าน ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะ

ดำเนินการนำทรัพย์ของท่านใช้หนี้จนเสร็จสิ้นจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม